CENNÍK ROZVOZU


Centrum, Sásová, Fončorda, Radvaň, Podlavice, Majer, Pršianska Terasa (min. objednávka 15€)

Cena

Nákup v hodnote minimálne 15,00 

4,00 €

Banská Bystrica - okolie (min. objednávka 15€)

Cena

Nemce, Kynceľová, Malachov, Tajov

5,00 €

Selce, Riečka, Dolná-Horná Mičiná, Harmanec, Horné Pršany, Môlča, Vlkanová, Kremnička, Šalková

7,00 €

Badín, Rakytovce, Priechod

8,00 €

Hronsek, Dolný Harmanec, Špania Dolina

9,00 €

Baláže, Čerín, Kordíky, Králiky, Poniky, Staré Hory

10,00 €

Hiadeľ, Ľučatín, Medzibrod, Sebedín - Bečov, Slovenská Ľupča, Podkonice

13,00 €

Brusno, Dúbravica, Hrochoť, Ľubietová, Moštenica, Oravce, Turecká

15,00 €

Donovaly, Motyčky, Pohronský Bukovec, Povrazník, Strelníky

20,00€


  • Objednávky vykonávajte prosím len telefonicky !
  • Do ceny objednávky sa nezapočítavajú cigarety ! 
  • Platba kartou- hláste ju prosím vopred ! 
  • Ďakujeme za pochopenie a vyzdvihnutie tovaru pri prvých dverách resp. vchode do objektu/bytovky !